Privacyverklaring

Privacy verklaring

100% Zonnig – 2021

Algemeen

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u onder andere weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Wij bieden diensten en/of producten aan op het gebied van zonnepanelen. Om deze diensten en/of producten te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn. Hierbij kunt u denken aan adres, naam en overige contactgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken wij om met u in contact te komen. Daarnaast kunnen wij ook een bankrekeningnummer verwerken in verband met het verwerken van de betalingen.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang en op grond van overeenkomst.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar wij maken u erop attent dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden zorgvuldig bewaard.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om een overeenkomst te kunnen uitvoeren;
  • om met u in contact te kunnen treden;
  • de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en/of wettelijke verplichtingen.

Uw rechten als betrokkene

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Wij informeren u daar graag over. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Info@zonnig.nl

Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw betreffende persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

Recht van bezwaar
De privacywetgeving biedt u het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

Recht van gegevensoverdracht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen
Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid daarom telefonisch of schriftelijk contact met ons op. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Gegevens delen met anderen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden indien dit niet noodzakelijk is. Mocht het toch nodig of wenselijk zijn dat persoonsgegevens worden gedeeld met derden, dan zullen wij u om toestemming vragen vóór het doorzenden van uw gegevens aan andere organisaties. Wanneer er een overeenkomst is afgesloten dan kan het delen van gegevens ook in de overeenkomst zijn opgenomen. Bij het doorgeven van uw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zodanig dat deze maatregelen redelijk zijn in relatie tot het risico op verlies of vervalsing van persoonsgegevens. Mocht er toch een situatie ontstaan waarin uw gegevens op niet toegestane wijze, of door onbevoegden, worden verwerkt dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij maatregelen kunnen nemen en schade kunnen beperken.

U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw computer, IP-adres en identificatiegegevens en daarbij ook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de diensten van 100% Zonnig. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten en/of producten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen en bij vragen hieromtrent kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen: Info@zonnig.nl